دانلود تقویم

99/10/07

علت سوت کشیدن (Brake Squeal) در برخی لنت ترمزهای مرغوب

Brake Squeal


خودروهای امروزی به منظور افزایش راندمان، طول عمر، بهبود عملکرد و همچنین قابلیت هدایت حرارتی مجموعه لنت و دیسک ترمز، از لنت های مرغوب تر نوع Semi-Metallic بهره می گیرند که با توجه به وجود ذرات فلزی گوناگون در ساختار تشکیل دهنده لنت، گهگاه منجر به ایجاد صدای سوت نیز می گردد. این موضوع بالاخص در زمان صبحگاه و ابتدای رانندگی و یا پس از مدتی استفاده نکردن از خودرو، به دلیل تجمع رطوبت و یا ذرات احتمالی بر روی سطح لنت و دیسک رخ خواهد داد که پس از گرم شدن سطح لنت و دیسک، صدای سوت مذکور تقلیل یافته و نهایتاً محو می گردد.